Weekend Sale: Geniet van uw weekend met 25% korting op onze grote selectie katoengaren. Vind hier uw kortingscode

Contact adhesive

SKU#:
39052

Contact adhesive

SKU#:
39052
€ 5,60
Is op voorraad
Levertijd is 3-4 werkdagen

Gemakkelijk aan te brengen all-round lijm. Gebruikt voor poreuze materialen. Hechting is sterk, flexibel, water- en hittebestendig.

Meer informatie
Artikelnummer:39052
BrandDana
Unitstuk
SeizoenBasis
Ean nummer5701159300007
Kleinhandelshoeveelheid 1 stuk
Inhoud hoeveelheid 40 ml

Levering
Na ontvangst van uw bestelling leveren wij uw order binnen 4 tot 6 werkdagen.

Retourneren van artikelen
Ongebruikte, ongewilde en onbeschadigde producten in de originele verpakking kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons geretourneerd worden. Wilt u bij het terugsturen van de artikelen een kopie van de factuur bijsluiten en reden van retour vermelden. Gelieve geen artikelen terug te sturen zonder voorafgaand overleg.

Gevaar. Contains: Ethyl acetate, xylene, naphtha (petroleum), hydrotreated light < 0,1% benzene. H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. EUH208 Bevat colophony. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsinformatie
Copyright © Creativ Company