Creativity and the Sustainable Development Goals

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Tegen 2030 zullen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN ons op weg helpen naar meer duurzame ontwikkeling voor zowel de mens als de planeet waarop we leven. De doelen zijn 17 concrete doelen en 169 subdoelen die alle 193 VN-lidstaten verplichten om armoede en honger in de wereld volledig uit te roeien, ongelijkheden te verminderen, goed onderwijs en een betere gezondheid voor iedereen, fatsoenlijke banen en duurzamere economische groei te waarborgen.

Doel 1 - Geen armoede

Extreme armoede is een van de grootste uitdagingen voor onze mondiale samenleving en hoewel er enorme vooruitgang is geboekt, worstelen nog veel te veel mensen met dit probleem. In 2015 werd geschat dat 736 miljoen mensen van minder dan $ 1,25 per dag leefden, zonder regelmatige toegang tot voldoende voedsel, schoon water en sanitaire omstandigheden. Vooral in de armste landen moeten de inspanningen worden verhoogd, omdat de bevolking door conflicten en klimaatverandering in een meer kwetsbare positie verkeert. Het eerste wereldwijde doel van de VN is om samen armoede in al zijn vormen overal te beëindigen.

Doel 2 - Geen honger

Hoewel het aantal mensen dat honger lijdt de afgelopen 20 jaar met bijna 50% is afgenomen, blijft honger en ondervoeding een uitdaging die ontwikkeling in veel delen van de wereld onderdrukt. Vooral in Afrika, waar elke vierde persoon ondervoed is, is ondervoeding een enorm probleem en is een internationale inspanning vereist als het probleem is opgelost. Het tweede wereldwijde doel van de VN is dan ook een einde te maken aan de honger, voedselzekerheid en verbeterde voeding te bereiken en duurzame landbouw te bevorderen.

Doel 3 - Goede gezondheid en welzijn

In veel delen van de wereld is de sterfte veel te hoog. Veel kinderen worden niet ouder dan vijf jaar en honderden vrouwen sterven door complicaties van zwangerschap en bevalling. Sterfgevallen als gevolg van infectieziekten zoals aids, malaria en hepatitis komen vaak voor en een gebrek aan geestelijk welzijn is een probleem dat nog steeds groeit. Het derde wereldwijde doel van de VN is om deze problemen aan te pakken en een gezond leven te garanderen en welzijn voor alle leeftijden te bevorderen.

Doel 4 - Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteit in educatie is een noodzaak voor duurzame ontwikkeling en voor onze toekomst. In de loop van de tijd zijn er enorme verbeteringen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om onderwijs te volgen, maar met name in ontwikkelingslanden liggen er nog grote uitdagingen te wachten als gevolg van armoede, gewapende conflicten en andere noodsituaties. Nog vaker gaan arme kinderen niet naar school in vergelijking met kinderen uit rijke gezinnen en ook is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen een barrière voor velen. Het vierde wereldwijde doel van de VN is om te zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en om levenslange kansen voor iedereen te bevorderen.

Doel 5 - Gendergelijkheid

Gelijkheid tussen geslachten moet worden bereikt. Hoewel er veel meer meisjes naar school gaan dan ooit tevoren en hoewel ontwikkelingslanden grote stappen hebben gezet om de gelijkheid op de basisschool te bevorderen in vergelijking met slechts 15 jaar geleden, is discriminatie en geweld tegen vrouwen nog steeds een enorme uitdaging. Hetzelfde geldt voor de rechten van vrouwen, de toegang van vrouwen tot economische middelen en deelname aan leiderschap en besluitvorming en dit moet worden gestopt als we een betere, duurzamere wereld wensen. Dat is de reden waarom het vijfde wereldwijde doel van de VN is om gendergelijkheid te bereiken en alle vrouwen en meisjes te emanciperen.

Doel 6 - Schoon water en sanitair

De wereld verandert en we voelen het door de klimaatveranderingen. Sinds 1990 hebben 2,1 miljard mensen betere toegang tot schoon water gekregen, maar waterschaarste is nog steeds een probleem voor meer dan 40% van de wereldbevolking. Het is ook een probleem dat naar verwachting zal groeien als gevolg van toenemende droogte en woestijnvorming en tegen 2050 lopen we het risico dat elke vierde persoon ter wereld wordt getroffen door een herhaald watertekort. Het zesde wereldwijde doel van de VN is om dit probleem op te lossen en de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen te waarborgen.

Doel 7 - Betaalbare duurzame energie

Duurzame energiebronnen zijn essentieel voor de toekomst. Tegenwoordig heeft elke vijfde persoon geen toegang tot elektriciteit en neemt de vraag naar betaalbare energie toe met de steeds groeiende wereldbevolking. Een grotere energieproductie zal op dit moment leiden tot een hogere CO2-uitstoot en zware klimaatveranderingen die volgen, terwijl schone en duurzame energie een must is als we willen dat onze planeet blijft bestaan en tegelijkertijd betaalbare energie voor iedereen biedt. Het is daarom het zevende wereldwijde doel van de VN om de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen te waarborgen.

Doel 8 - Waardig werk en economische groei

Helaas is fatsoenlijk werk en economische groei niet vanzelfsprekend. Ondanks een groeiende middenklasse in de ontwikkelingslanden en een afname van het aantal werknemers dat in armoede leeft, zien we de wereldwijde groei vertragen, toenemende ongelijkheid en een arbeidsparticipatie, die de groeiende beroepsbevolking niet kan bijbenen. Bovendien vormen dwangarbeid en mensenhandel nog steeds een bedreiging voor een duurzame toekomst. Het achtste mondiale doel van de VN is dan het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Doel 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Om onze economische en ecologische uitdagingen aan te gaan, moeten we investeren in onze mondiale samenleving, nieuwe technologieën ontwikkelen en een duurzame industrie bevorderen. We moeten meer werkplekken en meer energie-efficiëntie creëren om duurzame ontwikkeling te versnellen en onze toekomst veilig te stellen. We moeten de digitale kloof dichten, waaruit blijkt dat 90% van de 4 miljard mensen zonder toegang tot internet in ontwikkelingslanden wonen. Het negende wereldwijde doel van de VN is om veerkrachtige infrastructuur te bouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie te bevorderen en innovatie te bevorderen.

Doel 10 - Ongelijkheid verminderden

Wereldwijde ongelijkheid groeit nog steeds. De rijkste 10% van de bevolking verdient tot 40% van het totale wereldinkomen, terwijl de armste 10% slechts 2-7% verdient. Er zijn ook veel te grote economische en technologische verschillen tussen de verschillende landen in de wereld. Discriminatie op basis van geslacht, ras en etniciteit is ook wijdverbreid, maar iedereen moet het recht hebben om te worden opgenomen in de mondiale samenleving en we hebben iedereen nodig als we een duurzame toekomst met ruimte voor iedereen veilig willen stellen. Het tiende VN-doel is de ongelijkheid binnen en tussen landen te verminderen.

Doel 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Tegenwoordig woont het grootste deel van de wereldbevolking in stedelijke gebieden en meer mensen trekken er naartoe. Verwacht wordt dat tegen 2050 het aantal inwoners 6,5 miljard mensen zal hebben bereikt en dat biedt meer uitdagingen. In 1990 waren er tien zogenaamde megasteden, elk met een bevolking van 10 miljoen inwoners. In 2014 waren dat er 28. Dit vereist meer investeringen in stadsplanning en stadsbeheer. Bovendien is extreme armoede vaak geconcentreerd in de sloppenwijken en zijn nieuwe initiatieven nodig om iedereen te betrekken en veilige, duurzame steden te ontwikkelen voor de wereldbevolking. Het elfde wereldwijde doel van de VN is om steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken voor iedereen.

Doel 12 - Verantwoorde consumptie en productie

De manier waarop we tegenwoordig consumeren en produceren, heeft een grote invloed op de natuur. Vervuiling en overconsumptie is een groot probleem en als we economische groei en duurzame ontwikkeling willen bereiken, moeten we ons denkpatroon veranderen met betrekking tot de manier waarop we consumeren en produceren. Het is absoluut noodzakelijk dat we recyclen, stoppen met het verspillen van voedsel, nieuwe manieren bedenken om ons giftig afval en vervuilende stoffen af te voeren en nieuwe consumptiepatronen bevorderen om het twaalfde wereldwijde doel van de VN te bereiken, namelijk duurzame consumptie en productiepatronen garanderen.

Doel 13 - Klimaatactie

Klimaatveranderingen kosten onze wereld veel. De wereldwijde gemiddelde temperatuur stijgt en klimaatgerelateerde natuurrampen gebeuren vaker dan ooit tevoren en vormen een bedreiging voor bijzonder kwetsbare regio's zoals eilandstaten en landen zonder kusten. Zelfs dan is de menselijke uitstoot van CO2 nu meer dan 50% hoger dan in 1990 en deze stijgt nog steeds. Wereldwijde actie is noodzakelijk en als we nu niets doen, zijn de gevolgen onherstelbaar. Het dertiende wereldwijde doel is daarom dat we samen dringende actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

Doel 14 - Leven in het water

De oceanen en zeeën zijn de drijvende krachten die de planeet bewoonbaar maken voor de menselijke soort. Ze voeden ons en absorberen 30% van de CO2 die door mensen wordt uitgestoten. Het is dan een groot probleem dat de vissen zich niet duurzaam kunnen voortplanten door ernstige overbevissing. Bovendien zijn de zeeën en oceanen sinds het begin van de industriële revolutie met 26% verzuurd als gevolg van de voortdurende toename van CO2-uitstoot. Vervuiling van de zee vormt ook een groeiend probleem en tegenwoordig zijn er gemiddeld 13.000 stuks plastic afval dat op elke vierkante kilometer van de oceaan drijft. Om een duurzame toekomst te bereiken, is het veertiende wereldwijde doel van de VN het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en marine hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

Doel 15 - Leven op het land

Het leven op het land is voor ons net zo belangrijk als het leven in de oceaan. 80% van onze voeding is afkomstig van planten en landbouw en bossen zijn bronnen van schone lucht en water, evenals habitats voor miljoenen planten en diersoorten. Landdegradatie en ontbossing gebeuren echter veel meer dan ooit tevoren en droogte en woestijnvorming nemen toe. Het is een bedreiging voor duizenden soorten, waarvan 22% met uitsterven wordt bedreigd, maar het is ook een bedreiging tegen de matiging van de klimaatveranderingen. Het vijftiende wereldwijde doel van de VN is daarom het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen te beschermen, te herstellen en te bevorderen, bossen duurzaam te beheren, woestijnvorming te bestrijden en landdegradatie te stoppen en terug te draaien en het verlies aan biodiversiteit te stoppen.

Doel 16 - Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

Helaas zijn strijd, gewapende conflicten en onderdrukking nog steeds het dagelijkse leven in veel delen van de wereld. Het vernietigt het leven voor veel mensen, die zonder bescherming staan als gevolg van een afwezige regering. Als we een wereld met gelijkheid en duurzame ontwikkeling wensen, moet dit destructieve gedrag worden gestopt en dus is het het zestiende wereldwijde doel van de VN om vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling te bevorderen, toegang tot gerechtigheid voor iedereen te bieden en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus te bouwen.

Doel 17 - Partnerschappen voor de doelen

De wereldwijde doelen zijn ambitieus en er staan ons enorme uitdagingen te wachten. Alleen als een wereldwijde gemeenschap kunnen we de doelen bereiken, maar gelukkig is de wereld veel nauwer verbonden dan ooit tevoren en dat is onze kracht. Het is belangrijk dat we onze samenwerking tussen de landen blijven verbeteren en dat we degenen die hulp nodig hebben niet vergeten, want er moet ruimte zijn voor iedereen en we hebben iedereen nodig om de missie te laten slagen. Dat is de reden waarom het zeventiende wereldwijde doel van de VN is om de implementatiemiddelen te versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven in te blazen.

Copyright © Creativ Company