Creativ Company BV

Steenbakkerij 49
2913 LJ Nieuwerkerk a/d IJssel
Nederland

Tel. +31 (0)180 393545
e-mail: klantenservice@cchobby.nl
Kvk-nummer: 24478511
BTW-nummer: NL821596287B01

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Orderbevestiging en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand middels schriftelijke orderbevestiging van de verkoper. Voor de inhoud van de overeenkomst (in het bijzonder voor de omvang van de diensten) is uitsluitend de orderbevestiging van de verkoper maatgevend. Wijzigingen en/of toevoegingen in het contract zijn slechts geldig indien de wijzigingen en/of toevoegingen door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Ten aanzien van afbeeldingen, beschrijvingen en tekeningen, alsmede de maat en gewicht in onze aanbiedingen, brochures, catalogi en prijslijsten behoudt de verkoper zich het recht voor, om wijzigingen aan te brengen voor zover het object in kwestie niet significant wijzigt, of de kwaliteit ervan verbetert. Als de verkoper een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

2.3 De prijzen van de verkoper zijn exclusief BTW af magazijn of af fabriek. De valuta van de facturen is in €/Euro, tenzij anders overeengekomen. De verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper. De verkoper specificeert de factuur overeenkomstig de geldende wetgeving. Indien het omzetbelasting- identificatienummer van een Europese koper niet bekend is wordt het geldende Nederlandse BTW tarief in rekening gebracht.

2.4 Transporten naar Nederland & België is vanaf een orderwaarde van € 100,00 (exclusief BTW) gratis. Tot de plaats van ontvangst van de klant. Plaatst u een bestelling beneden het Franco vrije bedrag dan berekenen wij standaard € 5.74,-  (Exclusief BTW) verzendkosten.

2.5 Op een overeenkomst zijn de prijzen van toepassing die (volgens de prijslijsten van verkoper) tijdens het afsluiten van het contract zijn overeengekomen. De kosten van en/of verband houdend met op verzoek van de klant verstrekte monsters, worden bij de klant in rekening gebracht. Monsters die niet berekend worden, zullen desgevraagd door de klant op diens kosten worden geretourneerd.

2.6 Betalingen dienen in de regel vooraf te geschieden.

2.7 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper of wanneer de Wet Schuldsanerings Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is op de koper, zullen de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

2.8 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Verkoper behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling of contante betaling te verlangen danwel conveniërende zekerheden te verlangen.

2.9 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Bovendien is het gevolg van achterstallige betaling dat alle overige openstaande en op zich nog niet vervallen facturen opeisbaar worden.

 

Artikel 3 Aflevering

3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering af magazijn of af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'incoterms' is overeengekomen zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms van toepassing zijn. Het risico van vernietiging en/of verslechtering van de goederen wordt aan de koper overdragen op het moment dat de goederen ter vervoer worden overgedragen. Dit geldt ongeacht de plaats van levering en wie de transportkosten draagt.

3.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan de koper worden afgeleverd, respectievelijk worden aangeboden. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. Deze zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.

3.3 Indien de koper een speciale verzending kiest (zoals express, koeriers etc.), komen de extra kosten voor rekening van de Koper.

3.4 Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd is de verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5 Indien orders op afroep zijn overeengekomen en de koper de betreffende zaken niet binnen de overeengekomen termijn afroept of bij gebreke van een overeengekomen termijn niet binnen 12 maanden nadat de overeenkomst van afroep is aangegaan, geldt dat de afroep wordt geacht te zijn gedaan op de laatste dag dat de orders kunnen worden afgeroepen, respectievelijk bij gebreke van een afroeptermijn 12 maanden na het aangaan van de afroepovereenkomst. Verkoper is in dat geval gerechtigd de betreffende zaken voor rekening en risico van Koper op te doen slaan.

 

Artikel 4 Levertijd en overmacht

4.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4.2 De leveringstermijnen zijn gebaseerd op de individueel gemaakte afspraken. Aan de leveringstermijn is voldaan, als de te leveren goederen gereed zijn voor transport en dit met de koper is gecommuniceerd.

4.3 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, waaronder die tot nakoming van de overeengekomen levertijd, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van verkoper en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, ziekte van haar personeel, diefstal, verkeersbelemmeringen, vorst, regen en stagnatie in de levering van materialen of producten door toeleveranciers, worden daaronder begrepen.

4.4 Verkoper zal de koper informeren indien een situatie van overmacht zich voordoet. In dit geval heeft de koper geen recht op opzegging van het contract. Indien niet te verwachten is dat de verkoper zijn diensten binnen een redelijke termijn (uiterlijk binnen 4 maanden) zal kunnen voldoen, mogen zowel de verkoper als de koper de overeenkomst opzeggen. Hetzelfde geldt als de oorzaken 4 maanden na de mededeling van de verkoper nog steeds bestaan. Zouden de oorzaken voor het niet tijdig leveren al tijdens het maken van de overeenkomst herkenbaar geweest zijn dan is de verkoper niet tot opzegging bevoegd.Artikel 5 Beëindiging van de overeenkomst.

5.1 De vorderingen van de verkoper op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:  - na het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan de verplichtingen zal voldoen;  - De verkoper de koper heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.

5.2 In de genoemde gevallen is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

5.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 Garantie

6.1 De verkoper garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na het moment van levering.

6.2 Indien een klacht onder de garantie door de verkoper gegrond wordt bevonden, is de verkoper slechts gehouden om te zijner keuze het ontbrekende te leveren, de zaak waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de koper terug te betalen tegen teruglevering van de zaken waarop de klacht betrekking heeft.

6.3 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is de verkoper aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 (Aansprakelijkheid).

6.4 De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

6.5 Indien het gebrek van het product aan een derde valt toe te rekenen, dan is de verkoper gerechtigd om de garantievordering tegen de betreffende leverancier aan de koper over te dragen. In dat geval kan de verkoper eerst aansprakelijk worden gesteld, als de koper de vorderingen tegen de betreffende leverancier geldend heeft gemaakt.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud.

7.1 De door de verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van de verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte of te verrichten diensten; - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).

7.2 De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij de verkoper anders bepaalt.

7.3 Door de verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

7.4 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt de verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die de verkoper uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door de verkoper geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor de verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

7.5 Indien de koper de verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat de koper zulks niet zal doen is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door de koper verschuldigde per dag.

7.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

7.7 De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; - alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; - de vorderingen die de koper verkrijgt jegens afnemers van de koper bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de verkoper geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven  in art. 3:239 BW; - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de verkoper; - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 8 Gebreken.

8.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd;- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

8.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan de verkoper te melden.

8.3 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de verkoper.

8.4 Als niet tijdig bezwaar ingediend wordt, geldt de levering als goedgekeurd.

8.5 Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de verkoper worden geretourneerd. Zodra de koper de toestemming hiertoe van de verkoper heeft gekregen, dient de koper de gereclameerde goederen op zijn eigen kosten te retourneren. Bij de retourzending moeten de kopie van de factuur, de pakbon en het reclamatie formulier worden ingesloten.

 

Artikel 9 Incassokosten.

9.1 Indien de koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.  De hiervoor genoemde kosten belopen minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een absoluut minimum van € 350,00.

9.2 De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 6 (Garantie) van deze voorwaarden.

10.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor schade, dan is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bepaalde in dit artikel. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar bedrijfsleiding. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In het geval van schade zal de betreffende claim bij de verzekeraar van verkoper worden gemeld en wanneer er dekking is, zal de aansprakelijkheid van Hobbygroep voor schade beperkt zijn tot het daadwerkelijk door de verzekeraar uit te keren bedrag.

10.3 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot 5 maal de factuurwaarde exclusief BTW met een maximum van € 2.500,-Artikel 11 Eigendoms- en auteursrechten.

11.1 Voor zover de verkoper monsters gebruikt die door de verkoper zijn ontwikkeld, behoudt de verkoper zich alle eigendoms- en auteursrechten voor. Gebruik door derden zonder schriftelijke toestemming van de verkoper is verboden.

 

Artikel 12 Klantgegevens

12.1 De verkoper is gerechtigd alle relevante klantgegevens in het kader van de vigerende wettelijke eisen op te slaan en te verwerken.

 

Artikel 13 Geschillenbeslechting

13.1 De Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de verkoper en de koper kennis te nemen.  De verkoper blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op elke rechtsbetrekking tussen de verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 De verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

Terug
Ik ben aan het winkelen als
Ga verder als gast
Uw voordelen van inloggen

✔ Uw persoonlijke verlanglijstje

✔ Bestelgeschiedenis bekijken

✔ Eenvoudig afrekenen
Uw voordelen van inloggen

✔️ Speciale prijzen

✔️ Speciale B2B-producten

✔️ B2B-marketingdomein
Uw voordelen van inloggen

✔ Content speciaal voor u

✔ Speciale prijzen
Copyright © Creativ Company | 2021-present